Opakowania foliowe
pl en


Folia

Oferujemy ponad 20 rodzajów folii, w tym: OPP, CPP, HDPE, LDPE, Stretch, Poliolefina, Laminaty, Pianki.Torby

W ofercie toreb znajdują się następujące siatki reklamowe i torby: do automatycznego pakowania, prostokątne, trapezowe, rolowane, strunowe, z tylnym zgrzewem z wieszakiem.Taśmy

 W naszej ofercie posiadamy taśmy zamykające do worków oraz samoprzylepne taśmy do kartonów.Etykiety

Oferujemy etykiety w jednym, wybranym kolorze z teksetem zgodnym z życzeniem klienta.Usługi

Przyjmujemy zlecenia na drukowanie, pakowanie, perforację, składanie i zgrzewanie.

Fundusze UE

 

 

 

 


INTERBAG Sp. z o.o.

REALIZUJE PROJEKT:

"OPAKOWANIE TYPU PRE-OPEN-BAG Z FOLII KOMPOSTOWALNEJ"


WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP


Projekt „Opakowanie typu pre-open-bag z folii kompostowalnej” polega na zakupie jednego nowego środka trwałego niezbędnego do wdrożenia wyników własnych prac B+R. W strukturze projektu wydzielono jedno zadanie obejmujące zakup środka trwałego. Rezultatem prac B+R jest innowacja produktowa w postaci opakowania typu pre-open-bag z folii kompostowalnej. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2023 do 31 grudnia 2023. Celem realizacji projektu jest umocnienie konkurencyjności Interbag Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej, która wyróżni ofertę firmy w skali ogólnokrajowej i tym samym poprawi pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z celem szczegółowym działania II.3 „Zwiększenie konkurencyjności MŚP” RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Innowacja produktowa odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i użytkowników indywidualnych (konsumentów) opakowań. Innowacyjne rozwiązanie produktowe zostało opracowane w wyniku własnych prac badawczych – eksperymentalnych, prac rozwojowych. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Zgierz, dla której wskaźnik przedsiębiorczości wynosi 115,27, co stanowi 100,75% średniej wojewódzkiej (zgodnie z danymi udostępnionymi w ramach dokumentacji konkursowej).

Dofinansowanie projektu z UE: 501.225,00 zł
 

 

-

 

 

 

 


INTERBAG Sp. z o.o.

REALIZUJE PROJEKT

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 190,12 KWP NA BUDYNKACH FIRMY INTERBAG SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TWARDEJ 3/5 W ZGIERZU


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, PODDZIAŁANIE IV.1.2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH - ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 190,12 KWP. INWESTYCJA BĘDZIE ZLOKALIZOWANA NA DACHACH BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO FIRMY INTERBAG SP. Z O.O. W ZGIERZU.
W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI NASTĄPI ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W OBIEKCIE O 65,2% ORAZ REDUKCJA EMISJI CO2 DO ATMOSFERY O 139,13 TCO2EQ.
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO MIASTA ZGIERZ NA SKUTEK ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POSTACI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ TAKŻE DO POPRAWY STANU LOKALNEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZMNIEJSZENIA EMISJI PYŁÓW I CO2, ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, POPRAWĘ WIZERUNKU FIRMY ORAZ MIASTA ZGIERZ, A TAKŻE WDRAŻANIA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTU BĘDĄ WŁAŚCICIELE ORAZ PRACOWNICY INTERBAG SP. Z O.O. W ZGIERZU (33 OSOBY).
POZOSTALI BENEFICJENCI PROJEKTU:
1. PRZEDSIĘBIORCY ZLOKALIZOWANI NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ,
2. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ,
3. MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ,
4. MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.
PLANOWANA INWESTYCJA JEST REALIZOWANA ZGODNIE Z ZASADĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA, ZAPEWNIA RÓWNY DOSTĘP DO EFEKTÓW PROJEKTU. WYTWORZONA ENERGIA ELEKTRYCZNA NIE OGRANICZA DOSTĘPU ŻADNEMU UŻYTKOWNIKOWI, GDYŻ WYTWORZONA ENERGIA ELEKTRYCZNA Z OZE JEST PRODUKTEM, KTÓRY DOSTĘPNY JEST DLA WSZYSTKICH BEZ OGRANICZEŃ I W SPOSÓB OCZYWISTY NIE BĘDZIE POWODOWAŁ POWSTANIA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KORZYSTANIA Z EFEKTÓW PROJEKTU. NIE MA WIĘC POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PONADTO W RAMACH PROJEKTU ANGAŻOWANE DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ BĘDĄ OSOBY ZE WZGLĘDU NA ICH KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE, BEZ WZGLĘDU NA ICH PŁEĆ.
Wartość projektu: 958 562,37 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 508 492,35 zł
 

 

 

 

 

 

Interbag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 109,975 kWp na budynkach firmy Interbag Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Twardej 3/5 w Zgierzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - elektrowni fotowoltaicznej o mocy 109,975 kWp. Inwestycja będzie zlokalizowana na dachu budynku należącego do firmy Interbag Sp. z o.o. w Zgierzu.

Głównym celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego miasta Zgierz na skutek zastosowania odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Realizacja projektu tj. budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych przyczyni się także do poprawy stanu lokalnego środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji pyłów i CO2, zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wdrażania idei zrównoważonego rozwoju a także do poprawy wizerunku firmy.

Produkty i rezultaty:
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,11 MW,
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 87,26 tCO2eq.

Wartość projektu:
599 133,00 zł

Współfinansowanie UE:
413 949,98 zł
Projekt pt. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 109,975 kWp na budynkach firmy Interbag Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Twardej 3/5 w Zgierzu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Fundusze UE

Fundusze UE - Nowy projekt

Nowy projekt z funduszy europejskich: Opakowanie typu "pre-open-bag" z folii kompostowalnej.

10/10/2023

Dane firmowe:

INTERBAG Sp. z o.o.
ul. Twarda 3/5, 95-100 Zgierz
NIP:  729-246-92-84
REGON:  472878493
BDO: 000010256
KRS: 0000007397
 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 376 500,00zł - w całości opłacony. 

 

Kontakt

Obsługa klienta:
tel. +48 601-323-242
interbagatinterbag [dot] pl
 

 

Interbag - Opakowania foliowe

Projekt i wykonanie Hiarte